Literatur

زبان باز، سخنران: داریوش آشوری

  کتاب «زبانِ باز» حاصل کار پژوهشی و اندیشگی پنجاه ساله‌ی داریوش آشوری در زمینه‌ی برخورد زبان فارسی با زبان‌های مدرن و مسائل توسعه‌ی زبان در جهان مدرن و در ایران است. این کتاب که پس از کار چهل ساله‌ی وی بر روی «فرهنگ علوم انسانی» (انگلیسی-فارسی) تألیف شده، در ویراست دوم، با گسترشِ حجمِ […]