زبان باز، سخنران: داریوش آشوری

Literatur

 

کتاب «زبانِ باز» حاصل کار پژوهشی و اندیشگی پنجاه ساله‌ی داریوش آشوری در زمینه‌ی برخورد زبان فارسی با زبان‌های مدرن و مسائل توسعه‌ی زبان در جهان مدرن و در ایران است. این کتاب که پس از کار چهل ساله‌ی وی بر روی «فرهنگ علوم انسانی» (انگلیسی-فارسی) تألیف شده، در ویراست دوم، با گسترشِ حجمِ ویراست یکم به دو برابر، با شرحی از چه‌گونگی پیدایشِ زبان‌های مدرن در اروپا برای پاسخگویی به نیازهای زبانیِ انقلاب علمی و انقلاب صنعتی، با نگرشی تاریخی به مسائل و تنگناهای زبانِ فارسی در رابطه با جهان مدرن و زبان‌های آن می‌پردازد

Leave a Reply