ایرانیت، ملیت و قومیت

Uncategorized

در‌این‌ جلسه‌ علی‌ شیرازی‌ ‌ در‌چارچوب‌ معرفی‌ کتابِ‌ خود‌ به‌ موضوعِ‌ پیدایش‌ و‌تحول‌ مفهوم‌ ملت‌ و‌ ملتگرایی‌ ایرانی‌ از‌ ‌ نیمه‌ دوم‌ قرن‌ نوزدهم‌ تا‌ فروپاشی‌ سلطنت‌ رضاشاه‌ می پردازد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *