ایرانیت، ملیت و قومیت

Uncategorized

در‌این‌ جلسه‌ علی‌ شیرازی‌ ‌ در‌چارچوب‌ معرفی‌ کتابِ‌ خود‌ به‌ موضوعِ‌ پیدایش‌ و‌تحول‌ مفهوم‌ ملت‌ و‌ ملتگرایی‌ ایرانی‌ از‌ ‌ نیمه‌ دوم‌ قرن‌ نوزدهم‌ تا‌ فروپاشی‌ سلطنت‌ رضاشاه‌ می پردازد

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.