بازدید از کاخ هنری فرتزدورف

Uncategorized

بازدید از کاخ هنری پروفسور بهکلام در روز 26 آگوست 2023، با سپاس فراوان از پروفسور بهکلام از میزبانی بسیار خوب و بیادماندنی شان

سپاس از هنرمند بزرگ کانی علوی برای همراهی در این بازدید
@dehkhoda.verein
 • بچه های پارک، کتاب تازه منتشر شده به نوشته ی حمید فلاحی
 • فیگور آفتابه در برلین، آتلیه کانی علوی
 • مردم هرات تسلیت، تصویر از بی بی سی فارسی
 • دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
 • امروز دهمین سالگرد زنده ياد ذبیح الله علی عباسی است!
یادش بخیر
زنده ياد ذبیح الله علی عباسی و مهرداد روشندل
و سپاس از تلاش های این هنرمند مهندس ذبیح الله علی عباسی
برای حفظ فرهنگ
او همیشه در قلب ها ی ما جا دارد
 • مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی
#jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
 • جنبش زن، زندگی، آزادی به مثابه ی انقلاب کپرنیکوسی-کانتی درایران
درسپتامبر1783 درماهنامه برلینی مقاله ای در دفاع از ازدواج سپید بدون امضاء منتشر می گردد و در همان مجله ردیه ای تند( همانند نوشتارهای حسین شریعتمداری در روزنامه ی کیهان) توسط کشیشی پروتستان به نام یوهان فردریش زولنر در برابر این مقاله با انگیزه ی دفاع از دین، دولت وسنت نگاشته می گردد و فریاد هیهات من الذله سر می دهد که این روشن نگری چیست که جزتباهی اخلاق، شرف، آبرو، ناموس و دین چیز دیگری به ارمغان نیاورده است. در دسامبر 1783 امانوئل کانت مقاله ای تحت عنوان روشن نگری چیست را در این مجله چاپ می کند که تیرهای سوزاننده و شکافنده ای بر قلب و جگر زولنر وارد می کند. کانت می نویسد: روشنگری، خروج انسان از آن حالت نابالغی است که او بر خود تحمیل کرده است و همین نشانگر کمبود قابلیت او در به کاربستن خرد بدون هدایت دیگران است. منظور آن نوع عدم بلوغ است که او خود موجب آن است زیرا که علت آن نقص در خرد نیست بلکه در فقدان تصمیم و شهامت او در خرد ورزیدن بدون قیومیت دیگری است. در اندیشه ورزی شهامت داشته باش، این است شعار روشن نگری. 
شش سال بعد از این ماجرا، انقلاب فرانسه به وقوع پیوسته و مجموعه ای از تحولات فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اروپا را در هم می نوردد. این چرخش تفکر از زمین-مرکز گرایی به خورشید-مرکز گرایی را در این جستار جنبش وچرخش کانتی کپرنیکوسی نام می نهیم. می توان به جرات و بی محابا اذعان کرد که تغییرات، تحولات و دگرگونی های عمیق، پیشرو، مفید و راهگشا در پرتو این چرخش یا این دست چرخش ها محقق می گردد. تا پیش از آغاز جنبش زن، زندگی و آزادی در ایران جنبش ها، انقلاب ها و پویشها از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی نهایتا سطحی، ارتجاعی، ناکارآمد و رهزن از آب درآمده اند تا مفید فایده و راهگشا. 
اما جنبش مهسا-ژینا ماهیتی اندیشه ورزانه داشته و آن گردش یا چرخش روشن نگرانه و جهان بینانه در آن خودنمایی می کند. گردشی که این بار نه همانند دوران روشن نگری صرفا توسط مردان بلکه به واسطه ی کنشگری زنان و سایر اقلیت های جنسیتی و هویتی به وقوع پیوسته است. آری این است شعار روشن نگری: ای زنان و ای تمام اقلیت های جنسیتی، هویتی، فرهنگی و... شجاعت برداشتن تمامی حجاب ها را داشته باشید.
علیرضا کیانفر، انجمن فرهنگی دهخدا برلین سپتامبر ۲۰۲۳
#jinjiyanazadi #iranrevolution #mahsaamini 
@hamedesmaeilion
 • بازدید از قصر پرفسور اکبر بهکلام: با سپاس از میزبان عالی قدر که با مهمان نوازی مهربانانه اش بزمی به یاد ماندنی بر لوح خاطراتمان نقاشی کرد. انجمن فرهنگی دهخدا
بچه های پارک، کتاب تازه منتشر شده به نوشته ی حمید فلاحی
بچه های پارک، کتاب تازه منتشر شده به نوشته ی حمید فلاحی
بچه های پارک، کتاب تازه منتشر شده به نوشته ی حمید فلاحی
بچه های پارک، کتاب تازه منتشر شده به نوشته ی حمید فلاحی
7 months ago
View on Instagram |
2/9
فیگور آفتابه در برلین، آتلیه کانی علوی
فیگور آفتابه در برلین، آتلیه کانی علوی
7 months ago
View on Instagram |
3/9
مردم هرات تسلیت، تصویر از بی بی سی فارسی
مردم هرات تسلیت، تصویر از بی بی سی فارسی
7 months ago
View on Instagram |
4/9
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
7 months ago
View on Instagram |
5/9
امروز دهمین سالگرد زنده ياد ذبیح الله علی عباسی است!
یادش بخیر
زنده ياد ذبیح الله علی عباسی و مهرداد روشندل
و سپاس از تلاش های این هنرمند مهندس ذبیح الله علی عباسی
برای حفظ فرهنگ
او همیشه در قلب ها ی ما جا دارد
امروز دهمین سالگرد زنده ياد ذبیح الله علی عباسی است! یادش بخیر زنده ياد ذبیح الله علی عباسی و مهرداد روشندل و سپاس از تلاش های این هنرمند مهندس ذبیح الله علی عباسی برای حفظ فرهنگ او همیشه در قلب ها ی ما جا دارد
8 months ago
View on Instagram |
6/9
مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی
#jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی
#jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی
#jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی
#jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی
#jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی
#jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی
#jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی
#jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی #jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
8 months ago
View on Instagram |
7/9
جنبش زن، زندگی، آزادی به مثابه ی انقلاب کپرنیکوسی-کانتی درایران
درسپتامبر1783 درماهنامه برلینی مقاله ای در دفاع از ازدواج سپید بدون امضاء منتشر می گردد و در همان مجله ردیه ای تند( همانند نوشتارهای حسین شریعتمداری در روزنامه ی کیهان) توسط کشیشی پروتستان به نام یوهان فردریش زولنر در برابر این مقاله با انگیزه ی دفاع از دین، دولت وسنت نگاشته می گردد و فریاد هیهات من الذله سر می دهد که این روشن نگری چیست که جزتباهی اخلاق، شرف، آبرو، ناموس و دین چیز دیگری به ارمغان نیاورده است. در دسامبر 1783 امانوئل کانت مقاله ای تحت عنوان روشن نگری چیست را در این مجله چاپ می کند که تیرهای سوزاننده و شکافنده ای بر قلب و جگر زولنر وارد می کند. کانت می نویسد: روشنگری، خروج انسان از آن حالت نابالغی است که او بر خود تحمیل کرده است و همین نشانگر کمبود قابلیت او در به کاربستن خرد بدون هدایت دیگران است. منظور آن نوع عدم بلوغ است که او خود موجب آن است زیرا که علت آن نقص در خرد نیست بلکه در فقدان تصمیم و شهامت او در خرد ورزیدن بدون قیومیت دیگری است. در اندیشه ورزی شهامت داشته باش، این است شعار روشن نگری. 
شش سال بعد از این ماجرا، انقلاب فرانسه به وقوع پیوسته و مجموعه ای از تحولات فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اروپا را در هم می نوردد. این چرخش تفکر از زمین-مرکز گرایی به خورشید-مرکز گرایی را در این جستار جنبش وچرخش کانتی کپرنیکوسی نام می نهیم. می توان به جرات و بی محابا اذعان کرد که تغییرات، تحولات و دگرگونی های عمیق، پیشرو، مفید و راهگشا در پرتو این چرخش یا این دست چرخش ها محقق می گردد. تا پیش از آغاز جنبش زن، زندگی و آزادی در ایران جنبش ها، انقلاب ها و پویشها از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی نهایتا سطحی، ارتجاعی، ناکارآمد و رهزن از آب درآمده اند تا مفید فایده و راهگشا. 
اما جنبش مهسا-ژینا ماهیتی اندیشه ورزانه داشته و آن گردش یا چرخش روشن نگرانه و جهان بینانه در آن خودنمایی می کند. گردشی که این بار نه همانند دوران روشن نگری صرفا توسط مردان بلکه به واسطه ی کنشگری زنان و سایر اقلیت های جنسیتی و هویتی به وقوع پیوسته است. آری این است شعار روشن نگری: ای زنان و ای تمام اقلیت های جنسیتی، هویتی، فرهنگی و... شجاعت برداشتن تمامی حجاب ها را داشته باشید.
علیرضا کیانفر، انجمن فرهنگی دهخدا برلین سپتامبر ۲۰۲۳
#jinjiyanazadi #iranrevolution #mahsaamini 
@hamedesmaeilion
جنبش زن، زندگی، آزادی به مثابه ی انقلاب کپرنیکوسی-کانتی درایران درسپتامبر1783 درماهنامه برلینی مقاله ای در دفاع از ازدواج سپید بدون امضاء منتشر می گردد و در همان مجله ردیه ای تند( همانند نوشتارهای حسین شریعتمداری در روزنامه ی کیهان) توسط کشیشی پروتستان به نام یوهان فردریش زولنر در برابر این مقاله با انگیزه ی دفاع از دین، دولت وسنت نگاشته می گردد و فریاد هیهات من الذله سر می دهد که این روشن نگری چیست که جزتباهی اخلاق، شرف، آبرو، ناموس و دین چیز دیگری به ارمغان نیاورده است. در دسامبر 1783 امانوئل کانت مقاله ای تحت عنوان روشن نگری چیست را در این مجله چاپ می کند که تیرهای سوزاننده و شکافنده ای بر قلب و جگر زولنر وارد می کند. کانت می نویسد: روشنگری، خروج انسان از آن حالت نابالغی است که او بر خود تحمیل کرده است و همین نشانگر کمبود قابلیت او در به کاربستن خرد بدون هدایت دیگران است. منظور آن نوع عدم بلوغ است که او خود موجب آن است زیرا که علت آن نقص در خرد نیست بلکه در فقدان تصمیم و شهامت او در خرد ورزیدن بدون قیومیت دیگری است. در اندیشه ورزی شهامت داشته باش، این است شعار روشن نگری. شش سال بعد از این ماجرا، انقلاب فرانسه به وقوع پیوسته و مجموعه ای از تحولات فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اروپا را در هم می نوردد. این چرخش تفکر از زمین-مرکز گرایی به خورشید-مرکز گرایی را در این جستار جنبش وچرخش کانتی کپرنیکوسی نام می نهیم. می توان به جرات و بی محابا اذعان کرد که تغییرات، تحولات و دگرگونی های عمیق، پیشرو، مفید و راهگشا در پرتو این چرخش یا این دست چرخش ها محقق می گردد. تا پیش از آغاز جنبش زن، زندگی و آزادی در ایران جنبش ها، انقلاب ها و پویشها از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی نهایتا سطحی، ارتجاعی، ناکارآمد و رهزن از آب درآمده اند تا مفید فایده و راهگشا. اما جنبش مهسا-ژینا ماهیتی اندیشه ورزانه داشته و آن گردش یا چرخش روشن نگرانه و جهان بینانه در آن خودنمایی می کند. گردشی که این بار نه همانند دوران روشن نگری صرفا توسط مردان بلکه به واسطه ی کنشگری زنان و سایر اقلیت های جنسیتی و هویتی به وقوع پیوسته است. آری این است شعار روشن نگری: ای زنان و ای تمام اقلیت های جنسیتی، هویتی، فرهنگی و… شجاعت برداشتن تمامی حجاب ها را داشته باشید. علیرضا کیانفر، انجمن فرهنگی دهخدا برلین سپتامبر ۲۰۲۳ #jinjiyanazadi #iranrevolution #mahsaamini @hamedesmaeilion
9 months ago
View on Instagram |
8/9
بازدید از قصر پرفسور اکبر بهکلام: با سپاس از میزبان عالی قدر که با مهمان نوازی مهربانانه اش بزمی به یاد ماندنی بر لوح خاطراتمان نقاشی کرد. انجمن فرهنگی دهخدا
بازدید از قصر پرفسور اکبر بهکلام: با سپاس از میزبان عالی قدر که با مهمان نوازی مهربانانه اش بزمی به یاد ماندنی بر لوح خاطراتمان نقاشی کرد. انجمن فرهنگی دهخدا
بازدید از قصر پرفسور اکبر بهکلام: با سپاس از میزبان عالی قدر که با مهمان نوازی مهربانانه اش بزمی به یاد ماندنی بر لوح خاطراتمان نقاشی کرد. انجمن فرهنگی دهخدا
9 months ago
View on Instagram |
9/9

 1. Pingback: cialis daily elily
 2. Pingback: que es cialis
 3. Pingback: cialis half life
 4. Pingback: bactrim uruguay
 5. Pingback: lasix paramedic
 6. Pingback: rybelsus 8 mg
 7. Pingback: 911
 8. Pingback: psy
 9. Pingback: link
 10. Pingback: list
 11. Pingback: a
 12. Pingback: metronidazole-d3
 13. Pingback: escitalopram names
 14. Pingback: keflex probiotics
 15. Pingback: lexapro exhaustion
 16. Pingback: batman apollo ru
 17. Pingback: spiraldynamics
 18. Pingback: porno izle
 19. Pingback: porn
 20. Pingback: child porn
 21. Pingback: porn
 22. Pingback: Spiral Dynamics
 23. Pingback: vxi.su
 24. Pingback: porno izle
 25. Pingback: niacin ezetimibe
 26. Pingback: flomax used for
 27. Pingback: contrave dosage
 28. Pingback: ddavp equivalent
 29. Pingback: allopurinol rash
 30. Pingback: site
 31. Pingback: spisok
 32. Pingback: baclofen 10mg
 33. Pingback: buspar wiki
 34. Pingback: pentasa lactose
 35. Pingback: weed and abilify
 36. Pingback: porn
 37. Pingback: synthroid appetite
 38. Pingback: sitagliptin que es
 39. Pingback: russian-federation
 40. Pingback: child porn
 41. Pingback: sildenafil coupons
 42. Pingback: sex historie
 43. Pingback: savar tadalafil
 44. Pingback: buy real viagra

Leave a Reply